Olga Volyanskaya

Senior Technical Assistant
Vilyui Permafrost Research Station


Tel.: +7-41136-72146
Email: frozen@mirny.sakha.ru