Kozhevnikov
 
Andrey Kozhevnikov

 

Technician

Laboratory of Permafrost Engineering

Tel.: (4112) 390-882